Project Attributes Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

catt023_600x400

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

By | | No Comments

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tagsany process/any substrate)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาดวัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วน ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ – Offset full sheet

catt025_600x400

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

By | | No Comments

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

catt026_600x400

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

By | | No Comments

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์
(Innovation / Specialty Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียด ประกอบด้วย

catt027_600x400

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

By | | No Comments

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์ จริงเพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสาร จะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า

catt028_600x400

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมการพิมพ์

By | | No Comments

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่ สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วม ในอุตสาหกรรม การพิมพ์และออกแบบ ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวด ในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก