Project Attributes Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

catt019_600x400

19. บรรจุภัณฑ์

By | | No Comments

19. บรรจุภัณฑ์
(Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง คุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ โดยขอให้ ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้น รูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

catt020_600x400

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้าย โฆษณา

By | | No Comments

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้าย โฆษณา
(Digital – Wide format – Signage and Outdoor)

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้

ก) งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ ข) ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และ ตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ

ค) ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร การตัดสินจะให้ความสำคัญเท่ากัน ของ เนื้อหาสาระ แนวคิด คุณภาพงานพิมพ์ และความสะดุดตา