หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี (Book Printing – Less than 4 colors) ยกเว้นปกที่อนุโลมให้พิมพ์ 4 สีหรือ มากกว่าได้