แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก (Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – More than 16 pages excluding cover) เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัด รูปแบบ ขนาด และวัสดุ