การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proofing) งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์ จริงเพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสาร จะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า