งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้าย โฆษณา (Digital – Wide format – Signage and Outdoor ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้

ก) งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ

ข) ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และ ตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ

ค) ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร การตัดสินจะให้ความสำคัญเท่ากัน ของ เนื้อหาสาระ แนวคิด คุณภาพงานพิมพ์ และความสะดุดตา