บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง คุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ โดยขอให้ ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้น รูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย