ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ (Leaflets / Flyers / Folders & Brochures) โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)