งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า (Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up)