บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น (Packaging Sheetfed Offset) ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพ งานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ โดยขอให้ส่งชิ้น ผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย