งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
360° The Supremacy in Print

มองรอบด้านสู่นวัตกรรมการพิมพ์แห่งอนาคตตอกย้ำความเป็นเลิศในทุกด้านของวงการสิ่งพิมพ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทยจัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน 360º The Supremacy in Print ตอกย้ำความเป็นเลิศแห่งวงการสิ่งพิมพ์ของประเทศ

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Awards ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย สําหรับแสดงผลงานและศักยภาพการพิมพ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนในแวดวงสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์หลักของการดําเนินงานนั้นเพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์ และการตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชิ้นงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการแข่งขันเตรียมพร้อมพัฒนาฝีมือสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎและกติกาในการคัดเลือกตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ในระดับสากล ใช้ในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยนําพาประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมานั้น มาตรฐานผลงานของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นําในทวีปเอเชียในด้านของคุณภาพการผลิต ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทสิ่งพิมพ์ของไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian Print Awards) รวมแล้วอยู่ในอันดับต้นๆ จากคู่แข่งนับ 10 ประเทศ ส่วนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์เพื่อส่งชิ้นงานเข้าแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนั้น สมาคมการพิมพ์ไทยมีนโยบายร่วมกับภาครัฐและเอกชน ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในทุกระดับ และมีโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นําแห่งวงการพิมพ์ระดับสากลต่อไป

ในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 9 ในปีนี้ ทางทีมการประกวดใช้สโลแกนว่า 360° The Supremacy in Print ซึ่งมีแนวคิดที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นของเหล่าผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงาน มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงงาน โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

และสําหรับการประกวดในปีนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ งานพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท, งานพิมพ์ในระบบดิจิตอล, และงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซ กราวัว ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 28 ประเภทด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับสากล
  2. เพื่อผลักดันให้โรงพิมพ์ในประเทศทุกๆ ระดับ มีเวทีสําหรับพัฒนาคุณภาพของสิ่งพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ทั่วโลก พร้อมสร้างความตื่นตัวให้โรงพิมพ์ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพงานพิมพ์
  3. เพื่อให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ของไทยเข้าใจหลักเกณฑ์ กฏ และกติกาในการคัดเลือก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ในระดับสากลใช้ในการพิจารณาสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยนําพาประเทศไทยให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้สมาคมการพิมพ์ไทยและคณะกรรมการการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 9 จึงขอเชิญชวนชาวโรงพิมพ์ รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์ทุกท่าน เข้าร่วมส่งชิ้นผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นการร่วมมือกันสนับสนุนให้สิ่งพิมพ์ของคนไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกท่านไม่ว่าจะเคยส่งชิ้นผลงานมาแล้วหรือไม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านมีความตั้งใจที่จะผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพขึ้นมา และทําให้ลูกค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืน

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1-8 (1st-8th Thai Print Awards)

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013