About Thai Print Awards

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (Participants)

1. ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ (Printing Companies)
2. บริษัทโฆษณา (Advertising Agencies)
3. นักออกแบบสิ่งพิมพ์

4. ผู้ผลิตงานก่อนการพิมพ์ (Prepress) และหลังการพิมพ์ (Postpress)

5. ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์หรือผู้จ้างพิมพ์

6. ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น ผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์การพิมพ์

6. ผลงานสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยระบบใดหรือใช้วัสดุในการพิมพ์ใดเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยออกแบบเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับแนะนํา โรงพิมพ์ หนังสือแนะนำร้านเพลท ปฏิทิน สมุดโน้ต แค็ตตาล๊อกกระดาษและ/หรือตัวอย่างงาน จะต้องส่งผลงาน เข้าประกวดในประเภท “สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)” เท่านั้น และชิ้นงานที่ส่งประกวดในประเภทนี้แล้ว ไม่สามารถส่งประกวดในประเภทอื่นได้อีก

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1-8 (1st-8th Thai Print Awards)

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013